Това коментира проф. Юлиян Райнов.

Проф. Райнов, какво е Вашето обобщение по отношение на развитието на клиничната хематология в края на 2017 г.?

Отминалата 2017 г. отново беше година, наситена с много емоции. Те не подминаха клиничната хематология и бяха както позитивни, така и негативни. Отново бяхме свидетели на появата на много иновативни лекарства за лечение на почти всички малигнени хемопатии: Достъпът на тези лекарства беше постигнат по два пътя: участие на български пациенти в много клинични изпитвания на територията на Р. България и такива, намерили място или очакващи да бъдат включени в позитивния лекарствен списък на НЗОК. Преглътнахме и доста разочарования, свързани с неприемливи текстове от Националния рамков договор, недофинансиране на ежедневния ни труд, но ние сме оптимисти и гледаме напред с надежда и решителност.

През тази година проведохте конференция по хематология. Бихте ли споделили какви бяха най-важните топици по форума според Вас?

Това беше отново едно силно и отлично организирано от УС на БМСХ научно събитие. Разнообразната програма покри всички топици в клиничната хематология, а научните симпозиуми на фармаиндустрията ни запознаха с най-новите постижения на хематологията. Естествено, че основна тема бяха новите противотуморни агенти, т.нар. таргетна терапия с нейните прецизни механизми, водещи до отлични терапевтични резултати. Примери за това са при лечението на

миелопролиферативните неоплазии /хроничната миелоидна левкемия, полицетемия вера, миелофиброзата, есенциалбната тромбоцитемия/, голямата група на лимфомите /Ходжкинов и неходжкинови/, хроничната лимфоцитна левкемия, множествения миелом, миелом, острите левкемии. Тези нови лекарства промениха хода на болестите с постигането на висок терапевтичен отговор /ефективност/, продължителни ремисии и преживяемост, измервана с години при запазено качество на живот.

Кажете къде е мястото на предиктивните биомаркери в хематологията?

Предиктивните (предсказващите) маркери, заедно с прогностичните маркери са важна част от съвременната онкохематология и клинична хематология. Обикновено се оценяват заедно, защото някои биомаркери са както прогностични, така и предиктивни.

Прогностични биомаркери са параметри, използвани за идентифициране на вероятността за поява на клинични събития, рецидиви или прогресия при пациентите с различни малигнени хемопатии. Прогностичният биомаркер показва преживяемост на пациентите независимо от провежданата терапия, т.е. той отразява индиректно агресивния ход на болестта. Прогностичният маркер обикновено идентифицира резултата при пациентите, независимо от лечението и дава важна информация за риска от рецидив.

Предиктивните биомаркери са мярка, която прогнозира наличието или липсата на отговор към специфичното лечение. Той разкрива очакваната терапевтична ефективност, т.е. взаимодействието на определени фактори с провежданото лечение. Предиктивните биомаркери помагат за оптимизиране на решенията за лечение, тъй като предоставят информация за вероятността от повлияване от избрания вид на терапия. Предклиничните и ранните клинични данни дават неопровержими доказателства, че при наличието на определен предиктивен биомаркер новота лечение няма да работи. Типичен пример за това е наличието на определена мутация при хроничната миелоидна левкемия, при която ефективност има само един тирозин-киназен инхибитор. Предиктивният маркер ще предвиди дали следващата терапия ще бъде ефективна или не.

Друг пример за използване на съвременните биомаркери е фоликуларният неходжкинов лимфом. Независимо от своя индолентен ход при него има една подгрупа пациенти с по-агресивен ход и по-лош изход от болестта. Тяхната идентификация и стратификация на риска е основна цел на съвременните прогностични средства. Оценяват се прогностични и предиктивни фактори, преди лечението (от клиничната изява, данните от образни изследвания до хистологичните варианти и генетичните аномалии); след лечението - постигнат отговор (ефективност), неговата продължителност без рецидив; фактори при настъпил рецидив – продължителност на отговора след противорецидивно лечение; прогностични фактори при хистологична трансформация на болестта. Предиктивният маркер ще предвиди дали следващата терапия ще бъде ефективна или не.

Разнообразието на предиктивните и прогностичните маркери води често до объркване, защото много маркери могат да бъдат както предиктивни, така и прогностични.

Ако трябва да се обърнете с пожелание към колегите си, как би прозвучало то?

Обичайте професията и работете в интерес на вашите пациенти. Непрекъснато се усъвършенствайте, защото клиничната хематология е бързо развиваща се наука и иновативните технологии следват една след друга. Пазете традицията на българската клинична хематология да бъде единна, силна, адекватна и модерна, качество, оценено не само у нас, но и от Европейската хематологична асоциация. Не се поддавайте на изкушенията, на непрофесионалните предложения на политиците, защото вие сте екпертите, които вземат правилните решения. Защитавайте професионалното си мнение и се борете за истината и чистата наука.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече