„ПИК МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202378043
Вашите лични данни се обработват от „ПИК МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202378043 /Администратор/ със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Триадица, бул. "Христо Ботев" No 18, ет. партер, ап. 2, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел. 0887388990.
Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена и електронен адрес /e-mail/, и се съхраняват за срок от 3 г., считано от датата на получаване на Вашето съгласие.
Правото основание за обработване на лични данни е Вашето съгласие.
Целта на обработката е да получавате по ел. поща информационен бюлетин относно актуални статии и събития, публикувани в сайта на Администратора www.zdravennavigator.bg
Администраторът не разкрива и не предава Вашите лични данни на обработващи лични данни и/или трета страна.
Във всеки момент Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Последицата от оттеглянето на съгласието се изразява в това, че няма да получавате нашия информационен бюлетин.
По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. Форма на заявлението можете да откриете по-долу. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред КЗЛД.


З А Я В Л Е Н И Е
по чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679

от ........................................................................................., тел:............................................................,
/три имена/
постоянен или настоящ адрес: .............................................................................................................
e-mail:………………………………………………………………………….......................................,
в качеството си на представляващ ................................................................................................................., с пълномощно,
адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,
1. Право на информация
Моля, да ми бъде предоставена информация относно отнасящите се до мен /до моя упълномощител/ наследодател /ненужното се задрасква / лични данни, а именно: какви категории лични данни се обработват от „ПИК МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202378043, източника им, целите на обработка, получателите, на които могат да бъдат разкрити, срока на съхранение.

2. Право на коригиране
Моля, да коригирате обработваните от „ПИК МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202378043 лични данни, както следва:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/посочват се личните данни, които не са точни, както и в какво се състои корекцията, искана от субекта на данни/
3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Моля да изтриете, свързаните с мен лични данни, обработвани от „ПИК МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202378043 поради следните причини /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:
3.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
3.2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;
3.3. субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;
3.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
3.5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
3.6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.
4. Право на ограничаване на обработването
Моля да ограничите обработването на личните данни, свързани с мен, поради едно или повече от причините, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:
4.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
4.2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
4.3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
4.4. субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост на данните
Моля личните данни, свързани с мен, обработвани от „ПИК МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202378043 да ми бъдат предадени /да бъдат предадени на ..................................................................... в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6. Във връзка с горното искане по т. ............, моля да уведомите третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за съответното коригиране/изтриване и/или ограничаване.


Моля, посочената по-горе информация да ми бъде предоставена устно или на хартиен носител или в електронна форма на ел. поща: .................................................................. /ненужното се задрасква/

ПРИЛАГАМ :
1. Пълномощно. /когато се подава от пълномощник, в противен случай се задрасква/
ЗАБЕЛЕЖКА: Точките от настоящото заявление, по които заявителят не упражнява съответните права към датата на подаването му, се задраскват.


Дата:...................... С уважение: ..........................................
гр. .........................

Портфолио Активен състав Терапевтични показания
Bisoprolol 1. Лечение на хипертония
2. Лечение на исхемична болест
на сърцето (angina pectoris).
Bisoprolol За лечение на стабилна хронична
сърдечна недостатъчност
с намалена систолична
вентрикуларна функция
Bisoprolol+
Hydrochlorothiazide
Лека до умерено тежка
есенциална хипертония
Bisoprolol+
Amlodipine
Лечение на хипертония като заместителна
терапия при пациенти с постигнат добър контрол
с индивидуални продукти, прилагани
едновременно при същото ниво на дозиране
както и в комбинацията, но като отделни таблетки.
Невалидни данни за вход в сайта.

Моля, опитайте отново.

ПИК Медия Груп ООД
издател

д-р Деян Попов, дм

Управител
тел. 0889552839
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Петя Петрова

Маркетинг и реклама
тел. 0887593161
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мария Радмилова

Главен редактор
тел. 0877019 460
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Бойка Тодорова

Отговорен редактор - списания
тел. 0895797509
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ, СОБСТВЕНОСТ НА "ПИК Медия Груп ЕООД"

Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайтовете, са собственост на "ПИК Медия Груп ЕООД", освен ако изрично е посочено друго. Всички елементи на сайтовете на издателя, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на издателя. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на издателя, посочване на източника и добавяне на линк към сайтовете. Включването на връзки към сайтовете е свободно, но ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на издателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Услуга/и са предоставяни от издателя информационни, новинарски и рекламни услуги в сайтовете си "във вида, в който са".

Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от издателя.

Злоумишлени и некоректни действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
"Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

ІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
2.1. Издателят не събира лични данни за посетителите на сайта извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтовете автоматично събират, докато сте в тях. Издателят не използва и няма да използва, предоставя, продава или дава под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена.
2.2. С приемането на настоящите общи условия посетителите и потребителите на сайтовете на издателя изразяват съгласието си за използване на тази технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират.
2.3. Използването на "cookies" като идентификация при посещаване на сайтовете е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на "cookies" можете да намерите на http://www.cookiecentral.com.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. Издателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.
3.2. Издателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.
3.3. Издателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.
3.4. Издателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.
3.5. Издателят е длъжен да уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на обществото и потребителите на сайтовете.
3.6. Издателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами, и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.
3.7. Издателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите публикувани в сайтовете на издателя под формата на електронен бюлетин.
3.8. С приемането на настоящите общи условия издателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.
3.9. Издателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8.
3.10. Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от сайтовете за нетърговски цели.
3.11. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп.
3.12. Потребителят има право да разполага в режим upload във форума на сайтове текстово и мултимедийно съдържание, съобразно условията на форумите на сайтовете.
3.13. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.
3.14. Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайтовете на издателя под формата на електронен бюлетин.
3.15. Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от издателя получаването на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8

ІV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
4.1. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на сайтовете не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, дължащи се на случайни събития и на такива, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).
4.2. Издателят не носи отговорност за вреди, получени вследствие на публикувана информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите, форума и обявите материали.
4.3. Издателят не носи отговорност при непредоставяне на стоки и /или услуги от трети лица рекламиращи чрез сайтовете.
4.4. Издателят не носи отговорност за злоумишлени и некоректни действия от страна на трети лица.
4.5. Издателят не носи отговорност в случай на претенции от трета страна относно неправомерно използване от страна на потребителя и рекламодателя на търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели и авторски права.
4.6. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите. Рекламите и другите разположени в сайтовете материали от трети лица, следва да са изработени в съответствие с действащото национално и общностно законодателство в областта на защита на индустриалната собственост, авторските права, конкуренцията, потребителите и да са съобразени с правилата за добросъвестна търговска практика и добрите нрави.

V. ДЕЙСТВИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
5.1. Връзки към Общите условия са разположени по обичаен начин в долната част на сайтовете на издателя.
5.2. С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от издателя, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и издателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.
5.3. Общите условия са в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на потребителя до момента на прекратяване използването на услугите на издателя чрез напускане на съответния сайт, като при всяко ново влизане се сключва нов договор.
5.4. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между потребителя и трети лица, с които потребителя се е свързал, използвайки услугите на издателя.
5.5. При изменения и/или допълнения на Общите условия, издателя уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.
5.6. Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация

VІ. СПОРОВЕ
Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие - по съдебен ред.


* Всички материали и информацията, намиращия се на този интернет адрес е предназначена единствено за медицински специалисти (лекари, фармацевти, специализанти, медицински научни работници, студенти по медицина и фармация и други лица пряко и/или косвено занимаващи се с практическа, управленска или научна дейност в областта на медицината).

Информацията в този раздел не е предназначена и не следва да се ползва под каквато и да е форма от лица, които не влизат в кръга от професионалисти посочени по горе. Информацията в този раздел не може да се ползва и не е предназначена за диагностициране и самолечение. Информацията в този раздел не може да се ползва като източник или заместител на медицинска консултация. Информацията не може да служи за източник и основа за детерминиране на здравословни проблеми. Информацията в настоящия раздел не носи рекламен или внушаващ характер по отношение на всички споменати в докладите и материалите генерици, медикаменти, съставки и комбинации от тях.

В случай, че случайно попаднете на информацията в този раздел и не сте от кръга от лица и специалисти, споменати по горе, настоятелно Ви молим незабавно да напуснете страницата. Тук не можете да намерите каквато и да било информации касаещи потребителите на здравни услуги. В случай, че имате нужда от консултация или диагностика- незабавно се обърнете към съответния личен лекар или специалист.

ЗДРАВЕН НАВИГАТОР и ПИК Медия Груп ЕООД, като мениджър на информационния сайт не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са в кръга от посочените по горе лица и специалисти и които, ползвайки информацията, са декларирали неверни данни и обстоятелства.

Информацията за медицински специалисти, достъпна в този раздел, носи информационен и новинарски характер и е предназначена за представяне на тенденциите и насоките в развитието на медицинската наука и практика в определени области. Информацията не може да служи като основа за консултативна и диагностична дейност, както и да е основа за вземане на решения или предприемане на действия или бездействия, свързани със здравето на пациентите. Информацията както и нищо от съдържанието на тази интернет страница не представлява съвет за начина на лечение на дадено заболяване, нито покана или предложение да се купуват или предписват определен вид лекарствени продукти. Информацията и материалите в интернет страницата не прави реклама и не дава никакви гаранции относно изчерпателността, точността, своевременността, приложимостта, достъпността, функционалността и достоверността на информацията от гледна точка на нейната научна и емдицинска стойност.

Информацията в страницата може да съдържа информация, свързана с научни екперименти и/или непотвърдени данни и/или научни прогнози, която на по-късен етап да бъде потвърдена/опровергана. В случай че решите да използвате информацията публикувана в страницата Вие приемате риска от възможна непълнота или неточност на информацията, или несъответствието й на Вашите нужди или изисквания.

ЗДРАВЕН НАВИГАТОР и ПИК Медия Груп ЕООД, не поемат и няма да носят отговорност за преки, случайни, последващи, косвени, наказателни или каквито и да е други вреди или пропуснати ползи, произтичащи от достъпа до или невъзможността за достъп до настоящата интернет страница, или произтичащи от използването на каквато и да част от информация, публикувана на нея.

Влизайки в раздел ‛Медицински специалист‛ и Вие се считате за запознати с горните условия, приемате ги, потвърждавате и декларирате, че сте в кръга на лицата и специалистите , за които е предназначена информацията и желаете да получите достъп.

ZdravenNavigator.bg е новата ни интернет медия, насочена към професионалистите в областта на здравеопазването и към пациентите. Това е вторият ни портал, ориентиран изцяло към медицината. Започнахме с проект „Здравен навигатор-Хирургия‛ (surgery.bg). Вече се разширяваме и създаваме още един портал - „Здравен навигатор-Обща медицина". Създаването му се налага както от всеобхватността на проблемите в системата на здравеопазването, така и от стремежа ни да ви „срещнем‛ с по-голям кръг от специалисти.

За първия проект с насоки ни улесни проф. д-р Дамян Дамянов, председател на Българско хирургическо дружество. Партньори в „Здравен навигатор-Обща медицина" ще ни бъдат Български лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Представителите им ще ни ориентират по важни и наболели теми, касаещи съсловието и рефлектиращи върху пациентите.

Екипът ни ще се стреми да обхване тенденциите и новостите в отделните области на медицината. За нас е важно да ви информираме и да предоставим форум за дебат по най-наболелите въпроси в здравеопазването. Ще съдействаме с препоръки, насоки и мнения от страна на известни български лекари.

Освен ежедневни новини, на читателите ще предложим интервюта с лекари, специализирана информация и платформа за дискусии.

За професионалистите в сектор здравеопазване сме предвидили специална рубрика „Календар‛, където ще откриват важните за тях специализирани конференции, обучения и др. На тях разчитаме и когато има актуални теми за дебат. За целта сме обособили отделна рубрика „Дискусии‛.

Надяваме се да ориентираме и пациентите, като улесним достъпа им до лекари, болници и клиники, съсловни организации. Това ще става посредством базата данни, която периодично ще се актуализира.

Всичко това, поднесено чрез спецификата на интернет-пространството - максимално лесен достъп, бърза навигация, съдържателни информации и интервюта.

Ние залагаме на партньорството и баланса. С професионалистите в областта на здравеопазването – от една страна. А от друга – с пациентите.

Заставаме зад мотото „Ръка за ръка‛! За да открием пресечна точка и да обърнем внимание на най-същественото – здравето ни!

Събитието, протекло в София, събра почти 700 студенти, решени да се запознаят с новостите на медицината.

Проблемът бе коментиран между специалисти и ОПЛ по време на симпозиум на Actavis.

За този проблем предупреждават изследователи от Оксфорд.